Література 6 страница

Питання № 13. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Збереження і зміцнення здоров'я людини та визнання її права на якісні й безпечні харчові продукти й продовольчу сировину є одним з основних завдань нашої держави. Більше того, належна якість і безпека харчової продукції є головною запорукою існуван­ня населення на відповідній території.

Основна маса харчової продукції та продовольчої сировини ви­робляється сільськогосподарськими товаровиробниками і являє со­бою сільськогосподарську продукцію. Додержання відповідної якості та безпеки цієї продукції є головним обов'язком її виробни­ків, постачальників та продавців.

Чинне законодавство дає визначення понять "якість" та "безпе­ка" харчового продукту Література 6 страница. Згідно зі ст. 1 Закону України від 23 груд­ня 1977 р. "Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь­чої сировини"', якість харчового продукту — це така сукупність йо­го властивостей, що визначає здатність харчового продукту забез­печувати потреби організму людини в енергії, поживних та смакоароматичних речовинах, стабільність їх складу і споживних власти­востей протягом терміну придатності. Безпека харчових продуктів визначається відсутністю загрози шкідливого впливу на організм людини самих харчових продуктів, продовольчої сировини та су­путніх матеріалів.

Держава забезпечує додержання виробниками сільськогоспо­дарської продукції, закріплених у законодавстві вимог щодо якості та безпечності цієї продукції.

Зважаючи на це, забороняється виготовляти, ввозити, реалізо­вувати, використовувати Література 6 страница в оптовій чи роздрібній торгівлі, громад­ському харчуванні неякісні, небезпечні для здоров'я та життя лю­дини або фальсифіковані харчові продукти, продовольчу сировину й супутні матеріали.

Ввезення, виготовлення (крім виготовлення для особистого споживання), надання на реалізацію, реалізація або використання іншим чином харчових продуктів, продовольчої сировини і супут­ніх матеріалів без документального підтвердження їх якості та без­пеки також заборонено. Статтею 5 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", встановле­ний перелік документів, що підтверджують якість та безпеку хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Неякісні та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина й супутні матеріали підлягають вилученню Література 6 страница з обігу в порядку, вста­новленому законодавством

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про якість та безпеку хар­чових продуктів і продовольчої сировини" до неякісних належать харчові продукти, продовольча сировина й супутні матеріали, якіс­ні показники та споживчі властивості яких не відповідають зазна­ченим у декларації про відповідність (нормативному документі чи нормативно-правовому акті) а також такі, якість яких знизилася внаслідок: порушення маркування; пошкодження чи деформуван­ня тари й окремих одиниць упаковки (крім бомбажних консервів); наявності сторонніх запахів, однак замокання, що не становлять загрози для споживачів; наявності сторонніх домішок або предме­тів, що можуть бути видалені.Вилучені з обігу неякісні харчові Література 6 страница продукти, продовольча сиро­вина та супутні матеріали (крім харчових продуктів і продовольчої сировини, що швидко псуються, і термін придатності яких не пе­ревищує ЗО діб) можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом сортування, очищення, повторного маркування, зміни їх цільового призначен­ня, промислової переробки та ін.

Небезпечними харчовими продуктами визнаються продовольча сировина та супутні матеріали, показники безпеки яких не відпо­відають встановленим в Україні для даного виду продукції або заз­наченим у декларації про відповідність, а також продовольча про­дукція, споживання (використання) якої пов'язане з ризиком для

здоров'я і життя людини.

Небезпечна Література 6 страница та неякісна продовольча продукція, яку неможливо повернути в обіг, підлягає утилізації або знищенню за кошти її ви­робника (власника). Порядок та умови використання неякісної продовольчої продукції, методи утилізації чи знищення небезпеч­ної продовольчої продукції погоджуються із відповідними органа­ми, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та без­пекою харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до їхньої компетенції.

Питання № 14. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Загальне державне регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та центральні органи вико­навчої влади областей, районів, міст Києва та Література 6 страница Севастополя.

Органами із спеціальною компетенцією в галузі державного регу­лювання якості та безпеки сільськогосподарської продукції під час її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання, утилізації чи знищення є уповноважені центральні органи виконав­чої влади в галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стан­дартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, ка­рантину рослин, їхні органи в Автономній Республіці Крим, облас­тях, районах, містах Києві та Севастополі у межах їхньої компетенції.

Зокрема, у складі Міністерства аграрної політики України фун­кціонує Державна інспекція з контролю якості сільськогосподар­ської продукції та моніторингу її ринку — урядовий орган держав­ного управління, який діє на підставі Література 6 страница постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1429. Вона здійснює контроль якості сільськогосподарської продукції та сировини під час їх ви­робництва, збереження та реалізації, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій. До її компетенції належить також здійснення моніторингу стану кількісного та якісного зберігання зерна і продуктів його переробки, бобових та олійних культур і си­ровини, а також ринку зернових культур.

Функціями державного регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції є:

— державне нормування показників якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;

— державна реєстрація спеціальних харчових продуктів;

— державна реєстрація нормативних документів на харчові про­дукти, продовольчу сировину і супутні матеріали Література 6 страница;

— декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів;

— сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, су­путніх матеріалів, запровадження систем контролю якості та безпе­ки виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів;

— встановлення та додержання порядку ввезення в Україну хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;

— здійснення контролю за додержанням порядку ввезення хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Державне нормування показників якості та безпеки харчових про­дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів провадиться встановленням норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію. Цю функцію здійснює Міністерство охорони здоров'я України Література 6 страница, затвер­джуючи санітарні норми або розробляючи технічні регламенти на продовольчу продукцію. Так, згідно зі ст. 18 Закону України від 2 березня 1995 р. "Про пестициди і агрохімікати"', сільськогоспо­дарська сировина й харчові продукти рослинного і тваринного по­ ходження, під час виробництва, зберігання і транспортування яких застосовувалися пестициди і агрохімікати, мають відповідати сані­тарно-гігієнічним вимогам, що підтверджуються сертифікатом від­повідності. Рішення про порядок використання сільськогосподар­ської сировини і харчових продуктів, які не відповідають санітар-но-гігієнічним вимогам, приймають органи Державного санітарно­го нагляду і державної ветеринарної медицини. Методики вимірю­вань показників безпеки харчових продуктів, продовольчої сирови­ни та супутніх матеріалів, а також засоби випробувань і Література 6 страница вимірю­вальна техніка мають бути атестовані в установленому законодавс­твом порядку.

Державна реєстрація спеціальних харчових продуктів здійснюєть­ся веденням Державного реєстру спеціальних харчових продуктів та реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експер­тизи на продовольчу продукцію. Державній реєстрації підлягають усі спеціальні та нові харчові продукти. Виробник або постачаль­ник цих продуктів зобов'язаний отримати висновок державної са­нітарно-епідеміологічної експертизи до введення в обіг харчового продукту, продовольчої сировини та супутніх матеріалів. Порядок здійснення державної реєстрації спеціальних харчових продуктів, ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи та надання наявної в Державному реєстрі спеціальних харчових продуктів та реєстрі висновків державної санітарно Література 6 страница-епіде­міологічної експертизи інформації, а також оплати витрат на про­ведення зазначених робіт і надання послуг установлюються Кабі­нетом Міністрів України.

Державна реєстрація нормативних документів на харчові продук­ти, продовольчу сировину і супутні матеріали здійснюється в уста­новленому порядку Державним комітетом України з питань техніч­ного регулювання та споживчої політики'. Держспоживстандарт визначає порядок державної реєстрації нормативних документів на виробництво харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, а також забезпечує систематичну публікацію в засобах масової інформації реєстрів зареєстрованих в Україні нормативних документів і формування національного фонду нормативних доку­ментів2.

Чинне законодавство забороняє використання та державну ре­єстрацію нормативних документів на Література 6 страница харчові продукти, продоволь­чу сировину й супутні матеріали без установлення в них показни­ків безпеки. Для державної реєстрації нормативних документів ви­робник харчового продукту повинен мати технологічну інструкцію або інший документ з описом технологічного процесу виготовлен­ня, а також перелік продовольчої сировини, речовин і супутніх матеріалів, що застосовуються в процесі виготовлення, із зазначеннямданих про норми їх вмісту в кінцевому харчовому продукті. Рецеп­тура є власністю виробника.

Підтвердження відповідності харчових продуктів, продовольчої си­ровини, супутніх матеріалів та технологічного обладнання для їх ви­робництва здійснюється шляхом декларування такої відповідності або сертифікації. Сертифікації підлягає також система Їх вироб­ництва.

У разі сертифікації харчові Література 6 страница продукти, продовольча сировина і супутні матеріали підлягають випробуванню на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів у випробувальних лабораторіях, акредитованих у встановленому законодавством порядку. Підтвердження відповід­ності (декларування відповідності та сертифікація) харчових про­дуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та сертифіка­ція систем якості здійснюються за обов'язковими показниками якості та безпеки, встановленими нормативними документами та нормативно-правовими актами.

Порядок ввезення в Україну харчових продуктів, продовольчої си­ровини і супутніх матеріалів визначається Кабінетом Міністрів Ук­раїни. До продовольчої продукції, що ввозиться на територію Ук­раїни, застосовуються вимоги щодо процедур контролю, експертиз, надання дозволів, встановлення Література 6 страница санітарно-епідеміологічних норма­тивів, регламентів, аналогічно тим, що їх застосовують до відповід­ної продукції, виробленої в Україні. Отже, харчові продукти, про­довольча сировина та супутні матеріали, що їх ввозять на терито­рію нашої держави, мають відповідати вимогам безпеки для довкіл­ля, тварин та здоров'я, життя і майна людей, встановленим зако­нодавством України.

Продовольча продукція, що ввозиться в Україну і перебуває під митним контролем, але не дістала документального підтвердження якості та безпеки, повинна бути вивезена за межі країни.

Контроль за додержанням порядку ввезення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів здійснюється митною службою України. Митне оформлення для вільного Література 6 страница використання на території України імпортних харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів дозволяється за наявності: сертифі­ката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності; вис­новку державної санітарно-епідеміологічноі експертизи або свідоц­тва про державну реєстрацію спеціального харчового продукту, або гігієнічного сертифіката на плодоовочеву продукцію; ветеринарно­го свідоцтва на сировину та харчові продукти тваринного поход­ження; карантинного дозволу на харчові продукти і сировину рос­линного походження; маркування харчових продуктів і продоволь­чої сировини згідно з законодавством України.

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх розроблення, виробництва, над­ходження на територію України в режимі імпорту, зберігання, транспортування Література 6 страница, реалізації, використання, утилізації або знищен­ня складається з державного нагляду і контролю, що здійснюють­ся спеціально уповноваженими центральними органами виконав­чої клади та їхніми органами на місцях.

Питання № 15. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Згідно зі ст. 1-9 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини", суб'єкти підприємницької діяльності, які займаються розробленням, виробництвом, зберіган­ням, транспортуванням, ввезенням в Україну, використанням, а також реалізацією харчових продуктів і продовольчої сировини, мають право: одержувати в визначений термін потрібну, доступну та достовірну інформацію від відповідних органів виконавчої вла­ди про можливість реалізації Література 6 страница, використання і споживання харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, а також звертатися за захистом своїх прав до суду. Поряд з цим суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: вживати заходів щодо поетапного впровадження на підприємствах харчової промисловості міжнародної системи забезпечення безпе­ки харчових продуктів НАССР у порядку та строки, визначені чинним законодавством для окремих видів харчових продуктів; дотримуватися процедур під­твердження відповідності та складати декларацію про відповідність продовольчої продукції, на яку встановлено технічні регламенти; мати спеціальну освіту (підготовку); виробляти, ввозити в Україну, реалізовувати та використовувати харчові продукти, продовольчу сировину І супутні матеріали, які відповідають вимогам Закону Література 6 страница Ук­раїни "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" та чинних нормативних документів щодо цих продуктів, сировини і матеріалів; реалізовувати та використовувати харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали лише за наяв­ності документального підтвердження якості та безпеки. Виробник (продавець) сільськогосподарської продукції зобов'язаний постійно перевіряти ЇЇ якість та вживати заходів щодо недопущення реаліза­ції непридатних харчових продуктів, продуктів із вичерпаним тер­міном придатності й тих, на яких відсутнє або нерозбірливе марку­вання; забезпечувати безперешкодний доступ на відповідні об'єкти працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, для перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання харчових продуктів і продовольчої сиро Література 6 страница­вини вимогам, нормам і правилам щодо їх якості та безпеки; нада­вати безоплатно цим працівникам необхідні для виконання їх функцій нормативні документи та інші відомості, а також зразки вико­ристаних продовольчої сировини, супутніх матеріалів і харчових продуктів, що випускаються; відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про якість та безпе­ку харчових продуктів і продовольчої сировини.

Суб'єкти підприємницької діяльності повинні здійснювати реа­лізацію харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до правил торгівлі харчовими продуктами, які затверджуються Кабіне­том Міністрів України або уповноваженим ним органом.

Виробники, постачальники та продавці сільськогосподарської продукції, винні в порушенні вимог законодавства Література 6 страница, яким регулю­ються питання забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини, несуть цивільно-правову, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін


documentamdstnl.html
documentamdtaxt.html
documentamdtiib.html
documentamdtpsj.html
documentamdtxcr.html
Документ Література 6 страница